Vester Nebel Gymnastikforening.

 

I slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet havde andelsbevægelsen sit indtog i Danmark. Bønderne sluttede sig sammen i lokalsamfundet omkring foreninger, som på den ene eller anden måde skulle fremme deres indkøbs- eller afsætningsmuligheder, eksempelvis gennem oprettelse af mejerier, slagterier og foderstofforeninger.

Samtidig opstod også skytte- og gymnastikforeningerne, oprindeligt som en uofficiel væbnet bondesammenslutning som modstykke til den siddende højreregering i  sidste fjerdedel af 1800 tallet. Sammen med højskolebevægelsen gav det et  stort samhørighedsforhold mellem bønderne, og bl. a. de mange nye foreninger gav anledning til opførelse af forsamlingshuse i hele landet.

 

Vester Nebel blev også en del af denne nye bølge. I begyndelsen af århundredet opstod mange nye foreninger i sognet. Den 16/4 1906 blev Vester Nebel Forsamlingshus A/S dannet og 7/10 samme år kunne man indvie et lille forsamlingshus i sognet. Dermed havde man en base for en gymnastikforening, og kun lidt over en uge efter indvielsen af forsamlingshuset stiftedes Vester Nebel Gymnastikforening.

Den 16/10 1906 indkaldtes til stiftende generalforsamling for Vester Nebel Gymnastikforening. Den første bestyrelse kom til at bestå af lærer Neergaard (vistnok formand), N. F. Bundesen (formand fra 1907), Ankjær Jensen, Else Bjerre og Dorthea Bjerre. Man havde kun 18 medlemmer ved stiftelsen, men allerede ved årets slutning var man oppe på 44 medlemmer. Foreningen indmeldtes i Ribe Amts Skytteforeninger.

V. Nebel Gymnastikforening 1918. Foto: B. Bærentsen, Esbjerg.

Den lille gymnastikforening havde fra starten og de næste mange år forsamlingshuset som base, og først da den nye gymnastiksal blev bygget på skolen, benyttede man denne i stedet. I starten havde man ikke redskaber, og den første træhest anskaffedes 1/1 1908. I november 1909 fulgte en buk og springmadras. Men man lavede heller ikke bare gymnastik i foreningen, f.eks. holdtes også foredrag.

Som noget naturligt var det læreren fra skolen, som ledte gymnastikken. Det var fra starten lærer Neergaard, som dog flyttede fra sognet 1910. 1908 blev han uddannet til gymnastiklærer på Janderup Højskole.

 

Gymnastikforeningens første opvisning foregik 17/3 1907. Der var fælles chokolade- og kaffebord, og entreen var på 35 øre. Man afsluttede med dans, entreen hertil var 50 øre. Herefter blev det fast tradition med en opvisning sidst på vinteren eller først på foråret, når gymnastikken sluttede, og inden man skulle i gang med markarbejde.

Til afslutningen var Skads Gymnastikforening indbudt, og fra 2/2 1908 indgik Vester Nebel Gymnastikforening i en fælles sammenslutning med Guldager, Bryndum og Andrup Gymnastikforeninger. Disse foreninger holdt hvert år en fælles gymnastikfest med bedømmelse, og der var udsat vandrepokal til højeste karakter. Pokalen skulle vindes 3 år i træk for at blive ejendom.

Den 8/4 1910 afsluttedes gymnastikken for året 1909/10. Der var da 34 medlemmer. Tilsyneladende ophørte foreningen med at eksistere omkring dette tidspunkt  – sandsynligvis fordi lærer Neergaard rejste fra sognet. Foreningen genoprettedes dog 3/8 1912 og indmeldtes i Ribe Amts Gymnastikforeninger. Man havde 36 medlemmer. Bestyrelsen ved genoprejsningen kom til at bestå af Oline Lund, Chr. Haahr, Søren N. Bjerre, Hans Christensen og Jens Bjerre som formand.

 

Chr. Haahr skulle lede gymnastikken, og det kom han til at gøre i mange år, ligesom han senere blev formand for foreningen i mange år. Men netop i 1912 blev han indkaldt til militærtjeneste, og man bad da lærer Aalling overtage karleholdet. Lærerinde Else Kristensen (senere gift med formanden Jens Bjerre) skulle lede pigeholdet. Disse to var faste ledere en del år i træk.

 

Den nye forening lagde ud med nye indslag. Man forsøgte sig med folkedans. Karlene skulle selv anskaffe nationaldragter, mens foreningen anskaffede dragter til pigerne (hvis de ikke selv havde). Den 6/4 1913 var den første opvisning med gymnastik, folkedans og sanglege. Det var en meget stor succes med fuldt hus i forsamlingshuset. Størst bifald vandt folkedansen og sanglegene. Folkedansen blev senere overtaget af ungdomsforeningen – VU i V. Nebel, men blev genoptaget i foreningen sidst i 1930’erne.

Folkedans V. Nebel Gymnastikforening. 1913?? Fotograf ukendt.

Andre tiltag var udflugter og foredrag. Fra 1925 var der kurvebal (pakkefest) i januar. I 1932 arrangerede foreningen første gang fælleslæsning (dilettant). Fra 1935 havde man årligt karneval (afløst af fastelavnsfest i 1947). Fra 1943 havde man en del år frem ringridning for sognets ryttere (også cykelringridning).

De mange forskellige arrangementer var både ment som et tilbud til sognets ungdom, men også et forsøg på gennem entre at skaffe penge til foreningen. Derfor blev det ret vekslende med arrangementer, alt efter hvor stor tiltro man havde til, at der de enkelte år ville være besøgende nok til, at arrangementerne ville give overskud.

 

De enkelte år var tilslutningen ligeledes meget vekslende. Som regel var der et karlehold og et pigehold. 1919 måtte gymnastikken dog helt aflyses p. gr. a. for lav tilslutning. Tilslutningen var til dels afhængig af lederen/lederne, og de kunne undertiden være svære at finde. Ved afslutningsfesten i 1919 fik lederen Hans Hansen, der havde ledet begge hold, to sølvskeer overrakt. Det var første gang en leder fik ”betaling”, men herefter fortsatte man dermed.

V. Nebel Gymnastikforening 1932/33. Foto: Søndergaard, Esbjerg.

Højdepunktet var i 1933, hvor der var 81 medlemmer. Det høje medlemstal skyldtes til dels at der fra sæsonstarten i 1932 oprettedes seniorhold. Rigmor Christensen og lærer Holm ledede hver en kvindelig og mandlig motionshold – de ældre ønskede dog ingen opvisning. Hidtil havde der kun været karleholdet og pigeholdet. Sæsonen 1938/39 kom også to børnehold (småpiger og drenge). Ved opvisningen 12/3 1939 optrådte således for første gang børneholdene samt et pigehold – til gengæld var der ingen karlehold, der måtte stoppe p. gr. a. for ringe tilslutning.

De nye gymnastikhold genoprettedes dog ikke hvert år. Et enkelt år (1947) havde man endvidere efterårsgymnastik.

 

Boldspil hørte ikke til i gymnastikforeningen. Men fra 10/5 1949 påbegyndte man alligevel håndboldtræning, idet denne sportsgren blev overtaget fra Boldklubben, som i kort tid sammensluttedes med Ølufvad Boldklub. Man fortsatte med håndbold frem til fusionen med Boldklubben. Der var dengang flest mænd eller karle (14 mod 5 piger). Håndbold spilledes fra maj til september.

 

16/10 1946 havde foreningen 40 års jubilæum. Alle fhv. formænd og alle medlemmer blev inviteret. Man fejrede dagen med filmforevisning og foredrag. Dagen afsluttedes med gymnastiksange og dans et par timer.

Jubilæet blev holdt i foreningens tilholdssted forsamlingshuset. Dette samlingssted fik dog et brat endeligt, idet det nedbrændte sommeren 1948. Man måtte derfor anvende Ølufvad skole til gymnastik 1948/49 under genopførelsen af det nye forsamlingshus. Bal blev holdt på Korskroen.

 

V. Nebel Gymnastikforening samarbejdede med en række andre gymnastikforeninger. I januar 1915 havde man genoptaget konkurrencen om en vandrepokal mellem de lokale foreninger i Andrup, Bryndum, Forum, Gjesing, Guldager og V. Nebel. Disse konkurrencer fortsatte i mange år.

Ved opvisningen 11/3 1923 var Ølufvad Gymnastikforening blevet indbudt til gymnastikopvisningen. Disse to foreninger havde fælles opvisninger og afslutninger frem til 1925. Sandsynligvis eksisterede Ølufvad Gymnastikforening kun ca. 1922 – 1925, og medlemmerne fortsatte nok i stedet i V. Nebel Gymnastikforening.

I årene 1944 – 1945 havde man fælles træning med andre gymnastikforeninger.

 

Den 26/3 1947 indkaldtes til et fælles møde med Ølufvad Boldklub og V. Nebel Boldklub på Ølufvad Kro. Man ønskede en sammenslutning af foreningerne. Årsagen hertil var dels vekslende tilslutning til aktiviteterne, dårlig økonomi, og at man ved en større forening bedre kunne koordinere program og arrangementer. Man nåede dog ikke til enighed, men i november havde man fælles bestyrelsesmøde for at fastlægge vinterens program.

Ølufvad Boldklub og V. Nebel Boldklub sammensluttedes dog ganske kort tid 1949.

Fra 1950 holdt man fælles afslutningsfester med Boldklubben og fra aug. 1951 fælles sportsfester.

 

Dermed var vejen banet for den endelige fusion. 17/11 1953 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor gymnastikforeningen vedtager at fusionere med Vester Nebel Boldklub til Vester Nebel Gymnastik- og Idrætsforening for at give en bedre arbejdsgang. Bestyrelsen skulle være på 7 medlemmer med tre underudvalg: gymnastik, håndbold og fodbold. Forslaget blev vedtaget med 29 mod 3.

15/12 1953 holdt man en fælles bestyrelsesmøde med boldklubben, hvor man i enighed vedtog fusionen, og V. Nebel Gymnastikforening ophørte dermed at eksistere.

 

Af ledere havde der været mange i foreningen. Her skal særligt nævnes nogle som var ledere flere i år i træk: Lærer Neergaard, lærer Aalling, lærerinde Else Christensen (Bjerre), Chr. Haahr, Hans Hansen, Anna Nedergaard (Michaelsen), Chr. Hansen, Petrea Haahr, Thomas Christensen, Noah Starup, Rigmor Christensen (Lave), Ingeborg Windfeld (Christensen), Erling Jensen, Peder Poulsen, Jens Jensen, Edith Hansen (Mejer), Sv. Aage Jensen, Jørgen Bjerre og Esther Svendsen.

 

Af formænd som genvalgtes i flere år skal nævnes: Chr. Haahr, Frode Jensen, N. P. Bjerre, Tage Bjerre og Hans B. Nielsen.

 

Stykket er et uddrag af jubilæumsskriftet udgivet i anledning af Vester Nebel Idrætsforenings 100 års jubilæum.

 

Hjemmeside