Undervisning på Ølufvad skole.

 

Følgende er en lille artikel om undervisning på Ølufvad skole. Artiklen er skrevet af Niels Rasmussen Hedegaard Holm (29/4 1901 – 27/12 1992) ca. 1961 – 1968. Holm var førstelærer på Ølufvad skole 1932 – 1968.

 

Holm i en undervisningssituation o. 1950. Fotograf ukendt.

Facts about Ølufvad skole.

 

I

 

Skema.

 

                      Vester Nebel kommune har 2 skoler, Ølufvad skole og Vester Nebel skole. Ølufvad skole underviser 1., 2., 3. og 4. årgang i fire klasser samt pigerne fra Vester Nebel skoles 6. og 7. klasse i husgerning. Vester Nebel skole underviser 5.,  6. og 7. årgang i 3 klasser.

                      1.  klasse 19 timer, fru Ask har 4/2 timer i alt i sang og religion, de øvrige timer læser fru Michaelsen.

                      2.  klasse. Efter undervisningsplanen 22 timer, der forudsæt­ter en dag med 6 timer, og det trætter børnene for meget, så reelt har børnene med godkendelse af den tidligere formand for skolekommissionen drengene 19 timer og pigerne 21 timer, den lave klassekvotient retfærdiggør denne ordning. Fru Michaelsen har 5 timer i regning, 1 time i gymnastik samt 2 timer   i                håndgerning med pigerne. Fru Ask 4/2 timer i religion og sang, de øvrige timer besørges at Holm.

                      3.  klasse. Holm har tegning 1 time og 2 timers gymnastik med drengene. Fru Michaelsen har 2 timer gymnastik og 2 timer håndgerning med pigerne, den øvrige undervisning ved fru Ask.

                      4.  klasse. Fru Michaelsen har regning og biologi samt håndgerning og gymnastik med pigerne. Fru Ask sang. Holm den øvrige undervisning. Desuden har fru Ask 3 timer særundervisning m.f.t. 5 drenge fra 3. klasse., endvidere har hun 3 timer  i husgerning med 6. kl. piger og ligeledes 3 timer i husgerning med piger fra 7. kl.

                      5.,  6. og 7. klasse undervises i Vester Nebel, hver klasse har 34 ugl. timer.

 

II

                      Efter vedtagelse på et sognemøde i september 1959 blev det bestemt, at børn og forældre frit måtte vælge mellem et efterskoleophold eller fortsættelse i 8., 9. eller 10. kl., subsidiær realskole i Esbjerg, Tarp eller Varde. Ingen børn eller forældre har dog nogen sinde valgt Tarp. Og nu fortsæt­ter så godt som alle børn i Esbjerg, selv om Varde måske var  at foretrække. Af h. t. kørsel foretrækker kommunen Esbjerg. Alle vore studenter er blevet undervist fra Esbjerg gymnasium, en enkelt er dimit­teret fra studenterkursus i Rønde.

 

III

 

                      Før 1904 lå der en skole, der hvor kroen nu har køkkenhave, her blev undervist af en såkaldt vinterlærer. Om sommeren kom degnen fra   V. Nebel herned for at holde skole en formiddag om ugen sml. den gamle skole i  Hodde.

                      1904 blev en del af den nuv. skole bygget, 2 klasseværelser, læ­rerbolig og et værelse på loftet til en vinterlærerinde. De første fem år gik det ikke så godt i den nye skole, bl. a. døde en lærer af tuber­kulose. 1909 fik skolen en dygtig lærer, der både kunne holde disciplin og undervise, Erik Nogel Eriksen, langelænder, dim. Skårup. Der blev sikkert undervist 36 timer i hver klasse i vinterhalvåret. Den første time om morgenen og den første time over middag har sikkert været på 60 min. Efter 23 års virke her i Ølufvad måtte lærer Eriksen tage sin afsked bl. a. p. gr. a. en dårlig hals.

 

                      1. maj 1932 overtog jeg embedet, kaldsbrev udstedt ar provst Kjærgård og kollats fra biskop Westergård i Ribe. Da jeg kom til Øluf­vad, var vinterlærerindeembedet nedlagt, så jeg var enelærer for i alt 17, de var delt i 2 klasser om sommeren, ældste klasse gik i skole ons-dag formiddag, og yngste gik i skole tirsdag, torsdag og fredag formid­dag, et ugl. timetal på en tid 17 og en tid 16 timer og ingen afkort­ning i lønnen p. gr. a. det lave timetal.

                      Om vinteren havde jeg de 17 børn fra 7. årgang i én klasse med 36 timer i ugl. undervisning. En eftermiddag om ugen havde min kone håndgerning med alle pigerne, og jeg læste eventyr og havde gymnastik med drengene.

                      Den sidste vinter jeg var alene, var der en tid 34 børn i klas­sen.

 

                      1. november 1937 blev der her ved skolen ansat en vinterlærerinde, samme timeplan som ovenfor nævnt, men nu var skolen toklassedelt hele året.

                      1. november 1942. Vinterlærerindeembedet omdannes til et forskole­lærerindeembede med frk. Gormsen som lærerinde, og skolen blev treklas­sedelt.

 

 

Sommertimeplan:             1. kl.              24 ugl. timer

                                                                 2. kl.              20 ugl. timer

                                                                 3.  kl.             4 ugl. timer

Vintertimeplan:                  1. kl.              12 ugl. timer

                                                                 2. kl.              24 ugl. timer

                                                                 3. kl.              36 ugl. timer

 

                      Efter dagældende lov skulle forskolelærerindeembedet have været et lærerindeembede, men frk. Gormsen bad mig lade være med at røre ved det.

                      Fra 1944 fik ældste klasse 2 dages skolegang om sommeren.

                      1948 rejste frk. Gormsen til Skamby på Fyn. Hendes embede blev så på min foranledning omdannet til et lærerindeembede, og ældste klasse kom til at gå i skole 3 dage om sommeren.

                      1955 er ombygningen tilendebragt. Foruden lærerinden og mig bliver der ansat en vinterlærer, som vi dog måtte dele med V. Nebel.

                      1956 får vi selv en vinterlærer, og ældste klasse skal gå i skole 4 dage i sommerhalvåret.

 

                      Så havde vi en 3 klassedelt skole med 2½ lærerkraft, og jeg var tilfreds.

 

                      1960. V. Nebel og Ølufvad udgjorde tilsammen en 7-klassedelt skole med  1. og 2. samt 6. og 7. klasse i Vester Nebel og 3., 4. og 5. kl. i Ølufvad. Årsag til denne ordning. En ældre forskolelærerinde ville blive ved med at undervise 1. og 2. kl. og ville ikke flytte fra V. Nebel. Da hun døde 1961 fik vi den nuværende ordning.

 

3

 

                      Den fremtidige ordning kan der ikke siges meget om. Jeg tror nok, at det er et almindeligt lærerønske,at vort skolevæsen skal samles i  V. Nebel og fortsatte der som en udelt skole med 7 klasser.

 

 

IIII.

 

                      V. Nebel kommune har ca. 750 indbyggere. Sognerådet har 5 medlem­mer, og de fungerer som skoleudvalg. Én gang i forsommeren kommer de alle 5 og foretager skolesyn, det ene år får de kaffe her og øl i V. Ne­bel, næste år omvendt. Skolenævn har vi ikke og kan vist ikke oprettes ved et skolevæsen som vort.

                      I februar måned holder vi 4 forældredage, én for hver klasse. Om formiddagen har vi normal skolegang for de tre klasser. Efter mid­dagspausen holder vi så forældredag med den klasse, som ikke var i skole om formiddagen. Forældre og børn møder samtidig, og efter 2 timer med børnene bliver disse sendt hjem, og lærerpersonalet er vært ved et kaffebord for forældre og skolekommissionen. Ved hver af de 4 forældredage sidste år var der forældre fra alle hjem, og skolekommis­sionen mødte fuldtalligt hver dag. Den sidste forældredag er lærerparret værtsfolk ved en middag for skolekommissionen og lærerpersonalet.

 

Elevtallene:

                                            1. kl.              10 drenge    3 piger

                                            2. kl.              11 drenge    6 piger

                                            3. kl.              11 drenge    2 piger

                                            4. kl.              4   drenge    9 piger

 

 

Hjemmeside