Aftægtskontrakt anno 1889 i Forumlund.

 

Aftægt var frem til begyndelsen af 1900-tallet et centralt begreb i Danmark. Dengang havde man ikke et socialt netværk som i dag. Når man blev gammel kunne man ikke få pension. Man måtte sikre sig på anden vis. For ejere af fast ejendom skete det ved, at en del af betalingen af gården skete gennem aftægtsret på gården. Dvs. man som sælger havde ret til at blive forsørget af de nye ejere. Sikringen af forsørgelsen skete gennem oprettelsen af en aftægtskontrakt, hvor der nøje blev beskrevet , hvad aftægtsyder skal yde til aftægtsnyder. – Herved får man samtidig et godt indblik i, hvad man forbrugte af forskelligt i et meget mere pengeløst samfund.

 

Aftægtskontrakten er mellem Hans Lund Sørensen og hans mor Jensine, som var enke efter Søren Jørgen Hansen. De boede på gården matr. 2a i Forumlund, der ligger i nærheden af, hvor Gl. Lifstrupvej 1 ligger i dag.

 

                                                              Aftægtscontract.

 

Oprettet mellem vi underskrevne Enke Jensine Christensen og Søn Hans Sørensen begge af Forumlund i Bryndum sogn.

Ved Skjøde af dags dato har fornævnte min Moder overdraget mig Hans Sørensen sin hidtil Ejende Gaard i Forumlund, hvorved jeg har forpligtiget mig eller Gaardens fremtidige Ejer til at svare hinde efternævnte Aarlige Aftægtspræstationer for hindis Livstid nemlig:

                                                                        1ste

Til Huusværelse for min Moder har hun for Livstid fri Afbenyttelse af 2½ Fag fra Sydenden af Gaarden nuværende Vaaningshuus samt 2 Fag fra Østerenden af Gaardens Søndre Huus der er sammenbygget med Vaaningshuuset, og hvilke Bygninger jeg lader istandsætte og Indrette til Beboelse for min Moder i alle Henseender efter hendes Forlangende og ønske samt bestandig vedligeholde dette med Tækning, Indretning, Kalkning, Kitning og Maling forsvarlig i alle Henseender og saaledes at det stadig tæt og hyggelig at Boe i. Af dette Huusherlighed har min Moder fri Afbenyttelse saavel over Søm under Loft tillige stadig fri Adgang til og fra samme. -I den Brændselsrum der Indrettes deri, skal ordnes passende opgang til Loftet med Stige eller trappe. Vindovn og Comfyr indsættes i Leiligheden.

                                                                       2den

Til Haugejord har min Moder for Livstid fri Adgang til og Afbenyttelse af et Stykke fra østre side af den syd for Gaarden Liggende Hauge, nemlig fra østre side og i Vest hen til en tværs over gaaende Gangsti, og hvortil Gaardens Ejer stadig Leverer fornøden Gjødning, og paaligger dette, samt Dyrke samme, og Vedligeholde Hegnet alt naar forlanges og forsvarlig i alle maader.

                                                                        3die

I ombenævnte Aftægtsbolig Leverer jeg Aarlig til min Moder 4 Tdr. Rug, 1 Td. 6 Skp. Byg, 5 Skp. Bygmalt, alt godt og velrenset Korn, og som leveres med halvdelen til hver 1. Mai og halvdelen til hver 1. November. -Indvidre Leveris min Moder til hver 1. November 2½ Lp. færsk flæsk fra forenden  af Svinets ene side, Hovedet frataget, og af en svin mellem 8 og 10 Lp. ren flæsk, 5 Lp. færsk Oxekjød af Bagkroppen, 4 Pd Svinefedt, 2 Skp middel Salt, 7 Pd afsmeltet Talg, 12 Pd Hør, 1 Pd Humle, 10 Pd Uld, halvt foraars og halvt Efteraarsuld, samt 2½ Tdr Spisekartofler friske og fri for smaae.      -Fremdeles leveres til min Moder Aarlig 2 Skp Boghvedegryn, 14 Pd Kaffe, 3 Pd Candis, 4 Pd Cikorie, 8 Kdr 7% Kornbrændevin, 5 Snese friske Hønseæg, 5 Pd Grøn Sæbe, 2 Pd Soda, og Contant 8 Kroner, som alt Leveres med en fjerdedel til hver Tamperdag. -Hvert Efteraar har min Moder ret til at udtage den næstbedste Lam af Gaardens faareflok, og hvilken Lam, der skal være med Uld paa, er hindes Ejendom. -Hvert Aars St. Hansdag Leveres til min Moder 1 Lp Torsk og 1 Lp Hvilling alt Saltet tør og uden Hoveder, samt 20 Pd godt tør Sød Ost.

Daglig hver Morgen Leveres til min Moder Ligeledis paa hindes Bopæl 1 Kande nymalket og uforfalsket Melk, og Ugentlig hver Søndag Morgen 1 Pd godt og Velæltet Smør samt 3 Kander Kjærnemelk.

                                                                        4de


Til Ildebrændsil Leveres Aarlig i rette Bjergningstid til min Moder ved hindes Bopæl 25 Læs Hedetørv a 8 Snese pr Læs, 8 Læs Klyne a 500 Stk pr Læs og 2 Læs Brændlyng alt i god Vare forsvarlig Størrelse og tør og godt, og som Aftægtsyderen strax ved Leveringen dels indbringer i Aftægtshuset og dels Staksætter paa en passende plads i sammes Nærhed og tildække det forsvarlig med [.]ølling, alt i enhver henseende efter min Moders Samtykke og ønske. -Asken tilhører Gaardens Ejer.

                                                                         5te

Min Moder har bestandig fri adgang til og brug af Gaardens Brønd og Bagerovn med Redskaber samt Bryggeredskaber der alt holdes i brugbar stand af Gaardens Ejer. Hindes Korn skal efter billig forlangende besørges til og fra Mølle samt Malet, og hinde selv skal der ydes Befordring med Heste og Vogn tour og retour 2d gange til Kirke og 2de gange til familie alt Aarlig. -Der Leveres hinde stadig fornøden Gulvsand, Sengehalm og Brygtag. -Paa Loftet skal Gaardens Ejer paa Enkens Anfordring Lade opføre forsvarlig tæt Skillerum af Træ eller Optækning mellem hindes og Gaardens Loftrum i hver Huuslængde. -

                                                                         6te

I Sygdoms eller Alderdomsdage skal Gaardens Ejer yde min Moder al fornøden Opvartning Pleie og tillige saavel Nat som Dag samt naar hun ei selv kan, da besørge hindes Brød, Øl og Mad tillavet, samt Vask og Renlighed, alt saaledes som der til hver tid kan forsvares, samt ved hindes Død bekoste hinde anstændig og hæderlig begravet efter Egnens Skik og brug. -Af hindes Efterladenskab tilhører Dreikiste, Klædeskab, Gang og Sengeklæder samt Penge Arvingerne, men alt det øvrige Gaardens Ejer.

                                                                        7de

Aftægtsleiligheden skal være færdig til 1 Mai men skulle jeg Hans Sørensen blive Gift forinden den tid skal Huset være færdig med 1 Maaneds Varsel, og efter denne frists udløb, og i hver fald til fornævnte 1 Mai 1885, kan min Moder altsaa uddrage paa Aftægten og nyde præstationerne som anført, men forinden hun uddrager, skal hun nyde alle nødvendige fornødenheder paa Gaarden hos mig. -

                                                                        8de

Skulde min Moder Afgaa ved Døden førind hindes Søn Niels Sørensen og Vilhelm Sørensen ere Confirmerede skal jeg eller Gaardens Ejer give dem Føde Klæde og alle øvrige Fornødenheder indtil de ere Confirmerede, og ogsaa om de og deres Værge ønsker dette, vidre indtil deres 16 Aars Alder, samt lade dem Confirmere og bekoste alt derved. -De er i saafald forpligtet til at virke efter evne for Gaardens Ejer i den tid. -

                                                                        9de

Naar fornævnte Sønner Niels og Vilhelm ere Confirmerede og Moderen da er ilive, saa afgaaer Aarlig i Aftægten 1½ Tdr Rug, 6 Skp Byg, 1 Skp Malt, ½ LP Flæsk, 1½ LP Kjød, 1 Skp. Salt, 4 Pd Hør, 2 Pd Uld, 2 Pd Kaffe, 1 Pd Candis, 1 Pd Sæbe, ½ LP Torsk, ½ LP Hvilling, 10 Pd Ost, 1 Tdr Kartofler, samt ugentlig 2 Kande Kjærnemelk. -

                                                                       10de

Min Moder har Ret til at flytte med Aftægten som i dette fald skal Leveres hinde i en afstand af 2 Miil fra Gaarden eller indtil 2 Miil, med undtagelse af Melk, Brændsel, Huus, Hauge, Pleie, Gulvsand, Halm og Tag, hvorfor da Aarlig betale 40 Kr. med halvdelen hver 1 Mai og 1 November. Hun har Ret til Tilbageflytning med 1/4 Aars Varsel og nyde alt som forhen..

                                                                        11te

Alle foranførte Præstationer skal Leveres i gode sunde og uforfalsket Vare og Forsvarlig Vægt og Maal, samt til sine bestemte tider og uden nogen betaling.

                                                                         12t


Til Sikkerhed for denne Contracts punctlige Opfyldelse meddeler jeg herved min Moder Panteprioritet næstefter en Gjeld af 7700 Kroner til den Vest og Sønderjydske Creditforening i den mig dags dato tilskjødede Gaard Matr No 2 Forumlund Bryndum Sogn af Hartkorn 1 Tdr 7 Skp 2 Fdk 1 1/4 alben Gammelskat 27 Kr 33 Øre med paastaaende Bygninger med Huus og Nagelfaste Tilbehør, Jordernes Avl og Afgrøde af Hø, Straa og utorsken Sæd, Gjødske og Ildebrændsel, Besætning, Ud og Indbo og øvrige Inventarium, samt i det Pantsattes Assurancesummer i tilfælde af Ildsvaade.

Saasnart Gaarden afhændes til anden Ejer er jeg pligtig at skaffe Panteprioriteten for denne Contract oprykket næstefter 5000 Kr. og i dette tilfælde maae altsaa 2700 Kr. udbetales af Creditforeningslaanet.

Hermed erklærer jeg Jensine Christensen mig tilfreds. For Stempeltaxtens Vedkommende er denne Contracts præstationers Capitalværdi anslaaet til 2200 Kr. -

Bekræftes med vores underskrifter Vidnersfast.

Forumlund den 27 Februar 1889

 

Som Aftægtsyder Hans Sørensen     Som aftægtstager Jensine Hansen

Til Vitterlighed Jens Nielsen   Peder Chr. Hansen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[Herefter følger nogle erklæringer fra Jensine Hansen, hvor hun meddeler samtykke til at en udstykning må udgå af pantet (1911), og at aftægten må nedrykke i prioritet til fordel for et lån (1914). Aftægtskontrakten aflyses 9/11 1922 efter Jensine Hansens død.]

 

Hjemmeside