Ølufvad Boldklub/Ølufvad Gymnastik- og Idrætsforening.

 

Ølufvad Boldklub blev stiftet ved et møde på Ølufvad Stadion 2/5 1944 omkring oprettelsen af en boldklub. Dette møde var samtidig en stiftende generalforsamling, og en bestyrelse blev valgt. Denne første kom til at bestå af: Niels Jepsen (formand), Andreas Christensen, Peder H. Mathiasen, Sigfred Knudsen og Tage Pedersen.

Forinden oprettelsen af ØB havde der åbenbart været en gymnastikforening (Ølufvad Gymnastikforening) i Ølufvad, som vistnok kun eksisterede 1922 – 1925, men der kendes intet til foreningen.

 

ØB var oprindeligt udelukkende en fodbold- og håndboldklub. Men ligesom klubben i Vester Nebel arrangerede man også andre aktiviteter, bl. a. for at samle penge til klubbens drift. Der afholdtes således baller og sportsfester, pakke- og kurvefester, ringridning (herunder cykelringridning), dilettant og filmforevisning. Hvert år  i november/december havde man endvidere gåse- og andespil på Ølufvad Kro.

Fodboldhold, Ølufvad Boldklub o. 1950. Fotograf ukendt

 

Allerede efter få år prøvede man at blive slået sammen med boldklubben i Vester Nebel, nok fordi begge klubber ønskede større tilslutning. Den 26/3 1947 havde man fælles bestyrelsesmøde med VN Boldklub omkring en evt. sammenslutning, dog uden beslutning.

Alligevel ophørte VNBK reelt med at eksistere i 1948, og 15/3 1949 ønskede VNBK en betingelsesløs fusion til gavn for alle. Både banen i V. Nebel og Ølufvad skulle benyttes. Ved generalforsamlingen i ØB 10/5 1949 vedtog man fusionen.

Da der aldrig blev holdt ekstraordinær generalforsamling i V. Nebel Boldklub (foreningen var reelt holdt op med at eksistere), var der stor utilfredshed med sammenslutningen i V. Nebel, og V. Nebel Boldklub genopstod da også 1949.

Ved generalforsamlingen 1949 ændrede Ølufvad Boldklub samtidig navn til Ølufvad Gymnastik og Idrætsforening. En af årsagerne lå nok i håndboldspillerne. I V. Nebel var håndboldholdet overgået til gymnastikforeningen samme år, og i Ølufvad havde man et meget dygtigt håndboldhold, og seriemæssigt var det så mere hensigtsmæssigt at være medlem af Ribe Amts Gymnastikforeninger, som man blev indmeldt i samme år.

 

Som sådan havde ØGIF aldrig noget gymnastikhold, men man fik et drengefodboldhold i 1949. Derved var ØGIF mere end blot en klub for voksne/halvvoksne fodbold- og håndboldspillere.

ØGIF var i løbet af de få år vokset så meget, at man ønskede et klubhus. Fra 1949 og fremefter prøvede man tilbagevendende at søge kommunen om et klubhus til foreningen, men det lykkedes dog aldrig.

1958 kom en ny sportsgren ind under ØGIF, idet badmintonspillerne i Ølufvad og omegn sluttede sig til foreningen. Denne klub havde eksisteret nogle år, men blev altså nu en del af ØGIF.

Derudover forsøgte man at lave et pigejuniorhold i håndbold. Hidtil havde der både været et dame- og herrehåndboldhold.

 

Med årene kniber det med at få interesse nok til at kunne opretholde foreningen. Den 11/11 1959 holdt man derfor møde med VNGI omkring sammenslutning af de to foreninger. Det blev vedtaget, hvis spillerne var positive.

På en ekstraordinær generalforsamling 18/11 stemtes der for dette på betingelse af ugentlig træning på hver forenings bane, lige indskud i fælles kasse, der skulle holdes sportsfest på begge stadioner, og endelig skulle navnet være V. Nebel Ølufvad Gymnastik og Idrætsforening. Der var altså helt klart ikke tale om, at ØGIF var ved ”at give op”, men man ønskede at fortsætte foreningen sammen med VNGI på lige vilkår.

 

I første omgang skete dog intet – VNGI var knap så positiv. Men interessen for foreningens aktiviteter blev ikke bedre, og på et bestyrelsesmøde 10/2 1961 tog man atter emnet om sammenslutning frem. Betingelserne skulle være de samme som før nævnte, desuden skulle bestyrelsen bestå af hhv. 4 og 5 fra hvert sted, og evt. nye love skulle vedtages.

Ved et fælles bestyrelsesmøde med VNGI 24/2 1961 vedtoges at arbejde med forslaget og at opslå fælles generalforsamling. I navnet på den nye forening skulle gymnastikforening dog udelades, og sportsfesten skulle være hvert andet år på hver stadion.

 

Ved en ekstraordinær generalforsamling 6/3 1961 (samtidig stiftende generalforsamling for VNØ) vedtoges sammenslutningen på betingelse af punkterne:

En ugentlig træning på hver bane (Ølufvad og V. Nebel).

Lige indskud til fælles kasse.

Navnet skulle være Vester Nebel Ølufvad Idrætsforening.

Sportsfest både i Ølufvad og V. Nebel hvert andet år.

Bestyrelse på 4 og 5 fra de respektive foreninger.

Evt. nye love skulle vedtages.

 

Restformuen og renterne af denne blev fastlåst i 5 år og skulle derefter overgå til den fælles kasse. Dermed havde man en chance for at gendanne ØGIF, hvis der opstod uenighed i den nye forening.

Sidste møde i ØGIF blev afholdt 12/4 1961.

 

Beretningen er en del af jubilæumsskriftet udgivet i forbindelse med VNI’s 100 års jubilæum 2006.

 

Hjemmeside