Til velagte GaardMand

Søren Mortensen i

Hygum Nebel Sogn

Jyland ved Warde

aflæges i Øllevad

 

Kiøbenhavn d 22 Marts 1840

Kiere Fader og Sødskende Eders Kierkommende Skrivelse af 18 Febriari haver Jeg regtig bekommet og seer deraf at i Gudskeelov alle er ved god Helbred og Sondhed hvilken er en stor Glæde og fornøielse at spørge vel fra Eder, og Jeg kan gudskeelov tilmelde eder det samme gode igien At Jeg er ved god helbred og sondhed og lever meget vel. Og Jeg kan tillige lade Eder vide At Jeg er Bleven oppasser for vores Kapetain og og bliver fri for meget Tienneste Den sidste par Maaneder haver Jeg ikke giordt uden en 3 Vagter og det er en stor Ting at lige i sin (Seng?) om Natten i Vindertide men det har io Været en megen magelig Vinder. Jeg seer af Eders Skrivelse at min Farbroders Rask blev fri det var jo godt men der er io ikke vidre Fare ved at tiene Kongen saalænge der er Fred vi haver meget godt for Arbeide. I Skrev i Eders brev at di taldt saa meget om at vi af sidste Aardstal Skulde komme hiem til efteraard men det bleve viist ikke til den første. Og Jeg seer af Eders Skrivelse at det gaaer min Broder vel ved Præsten og det fornøier mig. Jeg seer at Niels Debell skal Giftes og Poul Debell men Jeg Ønsker at vide hvor Hans Debell han er i Verden thi det var min gode ven da Jeg tiende der. Jeg haver ikke noget nydt at Skrive til Eder thi det er Eder io saa ubekiendt. Jeg beder Eder at Skrive mig snart til igjen da det fornøie mig meget at vide hvorledes det gaaer til derhiemme. Nu intet vidre denne Gang ind. Mange Kierlige og Vennelige Hilsener til Eder kiere Fader og Sødskende og alle Gode Venner og Familier baade min Morbroders Folk og min g? Bestemoder og farbroders Folk og alle Gode Venner og jeg Ønsker eder en fornøielig Foraaer og tilstaaende Sommer med Helbred og Sondhed. -Adiø Level.

Peder Sørensen Hygum, d 22 Marts 1840-


Til Ungkarl

Peder Sørensen Hygum

Ved første Jydske Infanterie

Regiment 6. Kompagnie No 83.

Kjøbenhavn

 

Hjerte Elskende Kjere Søn

Din Kjerkommende Skrivelse af 28 Februar haver vi rigtig bekommet og seer deraf at du haver Helbred og Sundhed og slider tiden godt. Og vi kan Gud være lovet tilmelde dig samme ligsaae glædelig Tidende igjen, at vi er alle i god stand og i vores forige Forfatning. -Morten er i Rosthøi og har været der siden Morbroder døde og skal være der til Michelsdag. -Søren og Hans er hjemme endnu men Søren skal til Roehst til Søren Græisen om Michelsdag og Rask bliver i Warde igien. Og deraarsag ønsket jeg nok at du vilde drage Hjem, og beder dig at du lader mig det vide til vished om du kommer Hjem om Michelsdag. -Af aarsag vi ikke har skrevet saa lenge er ikke af nogen Modvillighed men blot da vi kunde faae Brev her med Lambert Jepsen fra Astrup Saa Sjøntes Vi da vi slet ingen Nye begivenheder havde at tilmelde dig: at spare dig de Postpenge: og nu kan du igjen skrive os til med Søren Sadrup hvilken du ogsaa Endelig ikke maae forsømme. Du skriver om Vestindien, men tillige ogsaa at du haaber at blive frie for at trække om. Pas Endelig ogsaa paa at blive frie derfor! Thi det vilde vist blive en besværlig og kjedsommelig Reise. Nyt har vi ikke noget at tilmelde dig, som vi Rigtig kan kalde godt! Men hvad skal vi sige kalde det ondt kan vi jo ikke heller. Jeg veed ikke hvad du vil kalde det at Piger og Karle Elske Hinanden det kan jo slet ikke kaldes ondt: -Men naar jeg nu fortæler dig at lille Maren Poueli er frugtsommelig ved en Karl fra Ringkjøbings Kant. -Det er jo ikke saa godt! -Nu intet vidre Thi at obselvere alt hvad der Passerer er jo alt forvilløftig. Men vi har rigtig en dyr Tiid paa alting Her Hjemme, og er en god tiid nu for for bonden. Kornet er ikke saa dyre: men kreaturer og Svin kortsagt alting hvad bonden har at sælge er Gudske Tak i god Priis. -Nu afbrydes med lige saa mange venlige og kjerlige Hilsener fra Fader og Sødskende og dem i Rosthøi og Brøndum og K Cristensens i Warde Samt Kristians i Brixbøle og alle Paarørende gode venner og bekjendtre

Din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum d 20 Marti 1841    

Hilsen fra din Væn

S.Sønegaard


Til

Peder Sørensen Hygum

Ved første Jydske Indfanteri

Regiment 6te Compageni

Legendes paa Exceserer Kaserne

i Kiøbenhavn

 

Elskelig kiære Søn og Broder

Din kierkommen Skrivelse af 4 dennes er os tilhende kommen hvoraf vi ser at du lever ved god Helbred og Sundhed. Samme Glædelig Tiende kan vi Gud være lovet til melde dig igien. Hvad vores Skrivelse angaar da kand vi lade dig vide at Peder Syndergaards kone i Hygum har giort Barsel og faae 2 Piger Børner. Peder Stokholms Kone har faaet en Søn. Vores Høe har vi ende og vi har begyndt at høste men det er en Ganske Vanskelig Veirligt med Regn. Nyt har ieg ellers ei at tilmelde dig om. Vi beder dig at du skriver os til med det første og ifald du skulde malle noget, vi da kunde Sende det med de Gamle naar de skal ind til høst Maenøer. Vi kand vel faae en til at tage en liden ting med som kunde være dig til stor tieneste. Og Penger kand vi io sende dig for vi kand see af din Skrivelse at der er ikke stort tilovers fra eders Medags Spise af eders Lønning. Derfor beder vi dig om at du skriver os til snart som muligt. Kiære søn det glæder mig at du venter at du kan gaae din foresattes Tieneste igiennem , og det skulde glæde mig af Hiertet dersom ieg kunde høre at du haver Vandret i din Tieneste som en tro og Redelig Undersaat mod din Gud din Konge og din Fædreland. Lad dette være dig bestandig i Tanker at Æren Er Soldatens Høyeste Pant og ieg vil af Hiertet bede den Gode Gud at han vil bevare dig paa diene Veie og stie som han bevaret Israliter igiennem Ørken.-

Intet vidre den Gang end en Flittig hilsen fra mig og dinne kiære Sødskende din Morbroders Folk i Rousthøje Farbroder og Kone i Brøndom K. Christensen i Warde og dem i Brixbøl og alle andre gode Venner. Vi ønsker dig en Glædelig Høst Manøer med Helbred og Sundhed fred og Rolighed. Jeg er og forbliver din oprigtigt Fader . Lev Vel.

Hygum, den 22 August 1839-  Søren Mortensen

 

Helsen Olle Christensen fra hans Moder.

Dersom Han Maller Noget saa skal han skrive i tiee.

___________________

 

for glem ikke at skrie helsen til Maren Pouls, Når du skriver i gien.


Til Peder Sørensen

 

Kiere Broder

Nu kan Ieg ikke Lade forbigaae at ieg io skal skrive dig  og lade dig vide min tilstand da er ieg ved god helsen og sundhed. Men Kiere Broder du skriver at du har ?????????????? hvad forandring. Men nu vil ieg skrive dig det til da du meler (?) om at du ikke kommer hiem . Ieg kand blive gift og faae Jens Bier fra Skads. Han har en 700 hundre Daler men det er ikke afgjort endnu. Jeg haver hensat det til du kom hiem derfor ønsker vi gierne Kiere Broder at du kommer hiem. Min fader io lovet os gaarden naar det ikke vil blive for besverlig. Nu vil ieg afbryde min ringe med mange venlig og kierlig helserner fra mig til dig din oprigtig Søster Else Sørensdt.. Det er min hiertens Ønske at du kommer Hiem eller og skriver mig til.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

                 15

 

Til Niels Jensen

Giesing

 

Jeg lovede dig ved sidste aftale............. med disse Penger som ieg har....... dig men ieg troer ikke at det bliver førend 11 Desember for jeg har ikke faaet dem indsamlet inu men skulde det være at du nødvendig skal bruge dem da kand du enten tilmelde mig det eller du maaskee vil komme herned saa kan du io faae dem ieg haver . Thi du skal io ikke indbetale dem paa een gang og Papiirer skal du ikke kjøbe førend jeg taler dig for efter din Bestemmelse synes ieg ikke om . Thi Jeg ønske dem solgt paa en Obligasion og Tredie Pant haver haver vel ikke noget Herimod men i det minste kan du tale med ham derom.

Hierting d 5 Desember 1843

Peder Sørensen


Til Peter Sørensen

hos Herr Windfeld

Hierting

 

Christianssand i Norge d 7de Januar 44 (43?)

Min gode Gamle Krigs kammerat Peter Hygom. Nu er jeg Igien kommen til Norge som Du ser af Min Brev Men Derfor Glemmer jeg Dog Ikke mine Gamle Venner. Jeg har saa meget at fortælle dig at jeg slet ikke ved hvor jeg skal begynde eller ende. Men først og fremmest sender jeg min fader en Liden Pakke Bøger som jeg beder dig at besørge ham Tilhende i Tradsborg Enten med din Egen hielp eller ogsaa med Mine Søskende som du maaskee nok taler med Engang imellem, eller ogsaa med Posten , som Du nu Best kan.-

Dernest vil Jeg fortælle Dig Lidt om mine Vandringer siden vi sidst Taltes, som nu alle ved er en tid siden. Jeg har nu GiennemReist De 3 Nordiske riger Norge, Sverrig og Danmark. Og Jeg har i Disse Sidste Aaher forbedret mig meget. Jeg har nu mine Vare Dirigte fra Berlin. Ogsaa har Jeg nu den fordel at Jeg selger Meget til Boghandlerne, og Tillige har Jeg nu nydlige Kunstsager. Jeg har nu kobber som koster i Berlin 10 Prøysiske Dm som er 8? 2? og mange Store Stykker, og jeg har netop i Dag Modtaget fra Berlin for 800 ????.-

Nu hvad nytter Dette dig Det kan vistnok ikke Interesere Dig noget, men Du maa Ogsaa Endelig komme til mig naaer Jeg kommer hiem til Juul. Thi Ellers kan du være sikker paa at jeg kommer til Dig. Jeg Reiser nu naar Jeg er færdig i Norge til Sverrig og Derfra til Berlin og Leipsig og Dresden saa skal Du see Sager som er værd at see paa naar jeg kommer hiem, (Eller Rettere Vii Istedet for Jeg) Thi mig og N. Jensen Vi er Colleger og vi deeler fortieneste og Tab som det falder. Nu Intet vidre kjære Peder End du hilses og hilser og alle mine Gode og Onde Venner Hvilke Sidste Jeg vistnok har min Pard af, men først og Sidst dig min gode Ven fra Din Oprigtige Ven

H C Petersen (?)

 

 


Til Ungkarl

Peter Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanterie

Regiment 6 Kompagnie

No 83 i

Kjøbenhavn

 

Hjerte Elskende Kjære Søn!

Din til os kjerkommende Skrivelse af 28 Marts haver jeg Rigtig bekommet og seer deraf at du er Gud skee lov ved god Helsen og sundhed og Slider tiden i god fornøjelse som vi ikke allene kan see af din skrivelse, men ogsaa af Søren Sadrup hvorfra vi bekom din brev, tillige med mundtlig Hilsen om din Velgaaende, hvilken glæde det er for os at spørge saa Vel fra dig, er os i Høy Grad ubeskrivelig og vi kan Gud være lovet tilmelde dig at vi er ogsaa alle i god Stand, og lever fornøjelig og Vel og i vores forige Forfatning! Hauren har vi tilsaaet og alting gaaer os Gudskee Tak godt: Vi har i disse Dage faaet udruget 35 Gjæslinger men di er jo smaae indnu og derfor staaer di jo i fare men dersom Veiret bliver godt saa kan di nok blive istand. Andet har vi ikke at fremføre, andet ind det glæder os tillige at vi kan vente din Hjemkomst om Michelsdag. Du skriver at vi vist ikke har bekommet dine Breve alsammen som du har skreven. Thi det kan jeg jo ikke bestemme enten saa eller Ei. Vi har bekommet Een af 8 Januari og Een af 28 Febr. men siden ingen for den Her Oven for Noteret. Nu intet vidre ind jeg afbryder med de venligste Hilsener fra os allesammen baade Fader og Søstre og Brødre og diin Faster og Gamle Bedste Moder og Stin i Rosthøi og Farbroders Folk i Brøndom, samt Knuds i Warde, og Kristians i Brixbøle Moster i Sønegaard og alle gode og Paarørende Venner og Bekjendtere at vi alle lever Vel og ønsker dig en glædelig Sommer.

Hygum d 23 April 1841. Din oprigtige Fader

Søren Mortensen

 

Gode Venner Peder Sørensen og Hans Pedersen Lifstrup hilses begge fra En Ven som her har skreven som tillige vilde tilmelde eder noget Nyt som maaskee ikke falder godt i Eders Exelense. Thi der bliver atter en Bryllup Her Hjemme med en Rask Pige: -Som i maaskee Havde Kjer da i var Her Hjemme: -Men holdt maaeskee jeg bliver anseet af Eder for bebreidelse, men det være langt fra at jeg vil krænke Eder, da i er mine Gode Venner! -Men i vil Vistnok see Ganske bedrøvet ud naar jeg nu fortæller at Else Kjerstine i Øllufvad skal have Anders Friis og di skal have Gaarden og Silles og Johanne Maria skal paa Aftægt og der er storhed for haande, og alting er saa vit afgjort efter deres Egen udsagn: det er jo en stor Sorg for saa Mangen ungkarl som ønsket denne smukke Pige i sin Favn, - Men al det gode kan jo ikke Erlanges kun af Een: --Altsaa derfor lystig og sige Een her..En anden der: -Tag det ikke fortrydelig op af jeg som skriver: for det er ikke af Vrede men blot i Morskab og Fornøyelse: - Eders Velgaaende ønskes af mig og os alle Her Hjemme.

Eders oprigtige

S Sønegaard

 

 

 

 


Til Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanteri

Regiment 6te Compagni

Ligendes Paa Exeseer Kaserne

i Kjøbenhavn

 

Kjære Søn:

Din Kjerkommen Skrivelse af 4 August Haver Jeg Rigtig modtaget d 9 dito og seer deraf at du haver god Helbreed og Sundhed og Slider Tiiden godt hvilken er for os en Stor Glæde og fornøyelse: jeg og dine Sødskende haver Rigtig ventet efter Brev fra dig i denne tiid, men forgjæves. Thi vi gav Svar paa din Skrivelse d 19 eller 20 August og Samme Skrivelses indhold var angaaende ifald du skulle have Mangel for noget saa skulde du skrive os til saa vilde Vi sænde dig noget. Men da vi nu ingen Skrivelse har bekommet og ved ikke enten du har faaet brevet eller Ei. Af den Aarsag lader vi dig ingen Ting tilsende, men dersom du tiltroer dig at mangle noget saa har jeg som din Fader gjørt aftale med Hans Hansen Westervad at levere dig Nogle Pænger af hans Egne, da jeg nok skal betale ham Samme igjen naar han kommer Hjem, og i denne tilfælde maae du Endelig skrive mig til enten du har bekommet nogle eller Ei, og ifald Hvormange: Nu Kjære Søn dette er min Medste Skrivelses angaaende og Nu haaber jeg og dine Sødskende at du er kommen Vel og Rask af skolen og beder at Gud vil unde dig Helsen og Sundhed til din Tjeneste. Nyeheder er ikke noget af andet End vi har Gudskee Tak Helbreed og Sundhed og Slider tiden godt og gandske nær veed at faa Kornet bjærget, og skal Snart til at Saae Rug. Og vi har Gudskee lov Aulet godt! Din Morbroder i Rosthøye har Rigtig været Gandske Syg en Tiid lang og er indnu. Gud ved hvordan det gaaer med ham, men han kommer sig Vel nok igjen, med Guds Hjelp. Nu ved jeg ikke mere at fremføre denne gang: jo holdt, jeg ved indnu noget Nyt: Hans Peder i Astrup er død, og Gaarden er soldt til Carl Blinkenberg i Warde: Frand Frandsens Hanne i Nebel er bleven Moder til en datter, og hun skal efter sigende giftes med Jep Lausens Laust af Bryndum og skal have Gaarden i Nebel. Nu intet Videre denne Gang ind flittig og kjærlig Hilsener fra Mig og Brødre og Søstre og Morbroder og Faster og Gamle Bedste Moder og Stine i Rosthøye og tillige fra Knud Christensens i Varde: og alle gode Venner og Paarørende

Din oprigtigt Fader til Døden

Hygum d 11 September 1839              Søren Mortensen                   

Tillige Hilses du fra S Sønegaard


P Koch ud for Børsen

 

Peder Sørensen Hygum

Som staaer Ved 1ste Jydske Infanterie Regiment Chompagnie

No 83

i Kjøbenhavn

Hermed følger

1 Træe Smør

Mærket P S H No 83

Fragten har jeg betalt til Kolding med 2?

 

HjerteElskende Kjære Søn!

Din Til os Kjerkommende af 11 October modtagne Skrivelse indgjød os en stor Glæde og Fornøyelse da vi seer at alting er godt saa Rask og Vel for dig i skolen og Manøvrens Tiid og tillige at du haver Helbreed og Sundhed og mangler med Guds Hjelp ingen Ting. Men Kjære Søn jeg seer efter din Intsskulning at noget Smør kunde være dig Passelig; da det er dyre hos dig. Saa sender jeg dig Her den liden Nye Smør alting hvori er 1 ? 1? Smør Til dig kjære Søn som er i bunden af Træet og der oven paa den linden Klæde er der noget Til Søren Pedersen Foldgaard, og derigjen oven paa dise Kaal Blader er noget til alle Cristensen Søhale. Helle Træet Vejer 2? 2? men 4½? Træe foruden Smør! Nu Kjære Søn Har du Her de Rigtige Skille Tegn imellem Hver sit og Træen er mærket P S H No 83. Hvad ellers er angelangende da Haver vi allesammen Gudskee Tak Helbred og Sundhed og Slider Tiden godt med Fornøyelse. Nyt vilde du vist nok ogsaa vide, og dette er vel ikke stort Nyt jeg har at fremføre: jo jeg kan dog lade dig vide noget Nyt, men hvad du vil sjønes det kan jeg ikke saa bestemt nu skal du Høre, jeg har gjørt Handel og den er ikke liden: du vilde vel Spørge Hvad for en Handel Har Fader da gjort. Nu skal jeg fortæle dig det, jeg Har Solgt land til skole Residentsen som bestaaer af 5 Td ager Land fra skole Huset og langs med Præste Vejen til Skjellen imellem mig og Hans, og Samme jordlod skal koste 300 Rd Ialt Som er 60 RD for Hver tønde Land, og nu skal jeg Have Gaarden opmaalt. Nu veed jeg ikke mere at fremføre andet ind din Broder Rask er Conditionereet i Endrupmølle for 1 aar og skal være anden Karl og i løn 15 Rd. Nu intet Videre denne Gang ind jeg seer og saa af din skrivelse at du har ikke bekommet noget af Hans Hansen Vestervad og Hermed afbryder jeg med lige saa mange kjerlige og vænlige Hilsener fra mig og dine Brødre og Sødstre Samt Morbroders folk i Rosthøye og Farbroders Folk i Brøndum og Moster og Søren Søndeg og Hans Christensens Folk i Hygum, og da jeg nu kommer til Hans Christensen saa kan jeg dog fortælle dig at Karen har været Hjemme i Michelsdage og er igjen afreist og Tjener en Degn derude Hvor hun var. Maren bliver ogsaa Hvor Hun er. Intet viderenu fornøyelig Vinter ønskes med Helbred og Sundhed.

Adjø Lev Vel

Hygum 28/10 39              Søren Mortensen

 

PS Træet med Brevet sændes dig frit men du maae Endelig skrive saa snart du har bekommet det.

 

 

 


Til Ungkarl

Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanderi

Regimendt 6 Compagnie No 83.

i Kjøbenhavn

Hermed følger en Pakke mærket P S H No 83.

 

Hjerte Elskende Kjære Søn!

Din Kjerkommende Skrivelse af 11 dennes haver vi Rigtig bekommet og seer deraf at du liger i Sjæland og haver god Helbreed og Sundhed og lever fornøyelig og vel! Hvilken er os en stor glæde og Fornøyelse at spørge fra dig og vi kan Gudskee Tak tilmelde dig same glædelig Tidende igjen at vi alle er friske og Slider Tiden i Fornøyelse, og haver Høet bjerget, og gav Gud være lovet godt. Vi har just i disse Dage begyndt med rughøsten og giver ogsaa godt. Dersom Gud vil unde os godt Veirlig at faae det bjerget da bliver Aulen gandske god saa den ikke har været bedre i flere Aar. -Undtagen Boghvæden det er alle steder hvor mand seer Ringe! -Ellers iøvrigt godt. Vi seer ogsaa at du venter disse Strømper tilligemed med noget Stopegarn Hvilke alsammen sendes dig: ialt 3 Par Kort Strømper tillige med noget Stope Garn, hvilke sendes dig tillige med Brevet, med skipper Hans Peder Clausen fra Fanøe. Vi lader dig ogsaa Herveed vide at din broder Rask skal til Varde om Michelsdag i din forige Plads Hos Kjøbmand Knud Cristensen! Nu veed vi ikke mere at tilmelde dig denne Gang! Jo Holt jeg som skriver erindre indnu noget Nyt som Vi ikke kalder godt: -der er 2 Piger Frugtsomelig i vores Bye, og det er Peder Sønegaards lille Maren og Hans Cristensens Pige hende kjender du vist nok ikke. Hun er fra Traesborg og tjente forige ved Søren Hansen Astrup efter deres Egen sigelse er di Frugtsomelig bege Ved Cristen Jepsen fra OxVang; som Tjener ved Hans Cristensen Hygum. Dette Nyt kalder vi ikke godt; men hvad skal mand sige: --iøvrigt Hvad os selv er angelegen da haver vi Gudskee Tak god Lykke: Vores Hope har en deilig god Føel, som er en sort Hors, vores Gjes har ogsaa givet godt Yngel vi har 24 Raske Unger. Bierne er ikke gode di bleve daarlig i det kolde Veir og har slet ikke givet noget sværme. Dine Faar i Hjerting di har gjørt god Fremgang og lyges Vel og bliver der igjen! --Nu intet Vidre denne Gang ind Ritig Helsen og Vænskab fra mig og dine Brødre og Sødstre og øvrige Farmilier og Paarørende Vænner og bekjendre:---

Din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum d 23 August 1840

 

Hermed følger en Pakke Mærket P S H No 83


Til Ungkarl Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanteri Regiment 6

Kompagnie No 83

i Kjøbenhavn

 

Hjerte Elskende Kjere Søn

Din Kjerkommen Skrivelse af 10 August, haver jeg Rigtig bekommet og seer deraf at du haver god Helsen og Sundhed og Slider Tiden godt. Hvilken er os allesammen en Glæde og Fornøyelse at Spørge saa vel fra dig: at alting gaaer dig godt og vi kan Gud være lovet tilmelde dig samme glædelig Forfatning og Tilstand igjen: at vi er alle friske og Sunde og Slider Tiden fornøyelig og vel i vores forige Forfatning. Høet har vi Gudskee Tak med besværlighed bjerget og blev dog Gudskee Tak nogenledes aulet indskjøndt Vejret var vanskelig saa blev det dog godt, dog ikke saa gandske godt undtagen det første og Sidste. -Vi har nu begyndt paa RugHøsten og haaber dersom Gud tillade Veirlig at faae Rugen meiet i morgen. -Det seer Ellers ud til en overmaadig god auvel dersom Gud vil give Veirligt at faae det godt bjerget. Høet var Rigtig gandske mere som i Fjor, og Korn foring Troer jeg ogsaa bliver mere, -altsaa det gaaer os gandske vel i alle Hensene der. -Men det i din Skrivelse Noteret, angaaende din Hjemkomst det er imod vores Villie, da vi nu bestemt havde ventet at samles Haand i Haand i næste Maaned. Thi din Hjem komst var os meget Kjer, da vi saa kunde Tales mundlig om alle Ting, som i saa mange Henseender kan forekomme. Thi kjere Søn du veed jo, veed Samtale kan mand bedst udøve sin Hjertens Mening bedre ind veed skrivelse - men langt fra vi har ikke noget vigtig at fremføre men du maae ??? Troe vores ønske var at samles med dig det første det kjereste. -Men langt fra at jeg vil foreskrive dig at du skal komme nu i Neste Maaned dersom du Sjønes du har en bedre ???????: dersom du er og tillige dersom du skulde gjøre din Captain imod: alsaa du Raader dig selv. -Men dog dog det var os Hjertelig Hjertelig Kjer, at du vilde komme med di andre. Det ønsker baade din Fader og alle Sødskende, og vi venter dig dog: -Min Tanker er at jeg vilde foretage en skifte med Eder alle nu veed Michelsdags Tider og af den Grund ønsket jeg nok du kom. Iøvrigt afbryder med lige saa mange venlige og kjerlige Hilsener til dig fra mig og dinne Sødskene og dem i Brøndom og Rosthøy og alle Bekjendtere og gode Venner, og vi vil ønske dig en glædelig Hjemkomst med Helsen og Sundhed.-

Adjø Lev Vel

Din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum 22/8 1841

Hilsen fra din Ven

S Sønegaard


Til Ungkarl Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanterie

Regiment 6 Compagnie No 83

i Kjøbenhavn

 

Hermed følger En Gryde Smør og 1 Ost Mærket P S H No 83

 

Kjære Væn som Broder!

Eftersom der gives Leilighed med Skipper Hans Peder Clausen fra Fanøe, at jeg kan faae Noget tilsendt til Kjøbenhavn, som kunde være mig til Tjeneste naar jeg kommer derind, da du veed nok Kjære Væn at alting er dyre der, hvad mand skal kjøbe. Altsaa tager jeg mig den Dristighed at bede gode Væn om at vogte mig det til jeg kommer til dig; thi jeg tager Friehed at sænde det til dig, da jeg veed ingen bedre vænner i denne stilling. Tillige har jeg talt med din Fader og Sødskende som ogsaa sjøntes godt derom. Og vi er alle veed Helbred og Sundhed; det som tilsændes er 12 ? Smør i en Leer Gryde tillige med 1 Ost Som er mærget P S H No 83. Hvilket Altsammen bedes gode Væn: at faae mig bevogtet til jeg kommer. Thi min ankomst til dig maae du vænte midst November thi jeg maae være Veed Korpset den 25 November. Iøvrigt afbrydes og erindres indnu at gode Væn: vilde behage at melde et Par Ord naar du skriver til din Fader, og lader mig vide detes ankomst. Nu intet vidre ind de vænligste Tak for sidste, tillige med de kjerligste og forbindeligste Hilsener fra mig til dig og dinne øvrige Kameraderer, at jeg lever Vel og haver Helsen og Sundhed og Slider Tiden med Fornøyelse.

Din Sande Væn

Søren Sørensen

Sadrup d 26 Agust 1840


Til Ungkarl Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanderie Regiment 6 Moskolees

Kompagnie No 83

i Kjøbenhavn

 

Hjerte Elskende Kjære Søn

Din Kjerkomne Skrivelser af 1 November 39 og 1 Januari 40 haver jeg Rigtig bekomet og seer deraf at du er veed god Helbreed og Sundhed og Slider Tiden godt. Hvilken er os en stor Glæde og Fornøyelse at Spørge fra dig og vi kan Gudskee Tak tilmelde dig samme Glædelig Tidende igjen at vi er alle Gudskee Tak i God Hælbreed og Sundhed. Vi har ikke noget at skrive om andet ind da vi Er hverandre saa langt fra værende da Sjønes vi at det kunde være Glæde for dig at Spørge fra Hjemstavnen og ligeledes for os at Spørge fra dig! Hvilke jo næsten ikke kan skee andet ind veed Breve at vexle imellem os. Nu Kjære Søn jeg er i Haab i denne Time at du er Rask og Vel Tilmode og dersom kjære Søn skulle Trænge Til noget enten Penger eller noget Smør da skal det strax blive Dig tilsendt. Vi er alle i vores Forige Forfatning og Tilstand, og det gaaer Hans ganske godt hos Præsten! Tillige er jeg Rigtig anmodet af Knud Cristensens Folk i Warde at Hilse dig Mange Gange fra dem alle baade Smaae og Store og tillige at Niels Debell skal givtes og have Bryllup om Majdag og skal have en Pige fra Nørholm. Poul Debel skal ogsaa givtes men det er efter andres Snak og han have Farver Nicolaisens Søster. Hvad din Farbroders Rask er angaaende da blev Han Frie paa Sessionen. Thi han var for liden. Hans Broder Laust Lausen er ogsaa bleven givt og har faaet Giestgiverens Datter i Holstbroe. Nu har vi ikke mere at fremføre den gang, jo holdt der er indnu lidet. Hans Windfelds Kone paa Øllufgaard har i disse Dage født to Velskabte levende Drenge børn. Jeg som skriver Brevet Erindrer noget lidet Nyt Christen Sørensens Rask haver været Kroesmand en liden Tid, men det gik som Sædvanlig han fortrød det, og slog Handelen tilbage, men der maatte han vistnok efter Snak Spytte i Bøssen Eller give en Deel til Opslag. Det var Posthuuset han havde Kjøbt. Intet vidre denne gang ind der er stærk Rygte er Hjemme at du og de som kom ind med dig skulle komme om Michelsdag og dersom det skulde være tilfælde da lad os samme vide. Nu afbrydes med mange Vænlige og Kjerlige Hilsener fra dem i Rosthøye og Bryndom og Moster i Sjedergaarden og Søren Sønegaard Samt alle gode Vænner men især jeg din Fader Samt dine Brødre og Søstre og vi vil alle ønske dig en Glædelig Foraar med tilstødende Somer med Helsen og Sundhed

Adjø Lev Vel

din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum 18/2 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til Ungkarl Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske infanderie

Regiment 6te Compagnie No 83  i Kjøbenhavn     Haster

 

Hjerte Elskende Kjære Søn!

Din Kjerkommende Skrivelse af 3 Juni og 2 Juli haver jeg Rigtig bekommet og seer deraf at du er Frisk og Rask og lever Vel. Hvilken er os en stor Glæde og Fornøyelse at Spørge fra dig. Og vi kan Gudskee Tak Tilmelde dig same glædelig i Tidende igjen. Din Skrivelse af 3 Juni har jeg besvaret 2de Gange paa en Maade, men ikke bleven dig tilsændt. Den første Besvarelse skulde ha væt med Rekruterne, og da der var ingen her i Egnen som skulde til Kjøbenhaun saa fik jeg udspurdt der var en Deel fra Vester Herred, som skulde til Kjøbenhavn og jeg talte en af Karles Fader som lovede mig at tage en Brev i Rostmølle tillige med 2 Par Strømper, men forgjæves Karlene drog en anden Vei og kom ikke til Roustmølle altsaa kom Brevet ikke heller Strømperne med dem . Den Skrivelse var af 29 Juni sidst. Senere den 6 Juli skrev jeg ogsaa til dig og blev leveret i Øllufvad samme Dag og da der kom Skrivelse fra dig med Posten samme Dag saa blev den ikke heller afsændt, formedelst Vi vilde besvare dem bege saa paa Eengang. Nu i Dag den 8de Modtog vi din sidste Skrivelse af 2 Juli og seer ligeledes din velgaaende og tillige at du kunde faae Permision en Par Maaneder, og at jeg deri skulde aflege min Samtyke! -Nu Kjære Søn det er ikke saa godt for os at bestemme Her Hjemme enten du skal komme Hjem eller ei. Det skal være din Egen Abbrege. Rigtig nok det var os Hjertelig Kjer at Samles og Tales Haand i Haand. Men du maae selv Raade, for vores Part seer det Gjerne. Nu Kjere Søn du være velkommen ifald du kommer Hjem, ogsaa kunde vi jo tales sammen om saa mangen Ting. Men dog vil jeg lade dig vide at jeg i disse dage har modtaget 200 Rbd Sølv i betaling for den Jordlod som jeg aflevered til skolen ved Nebel. Men det er den første Termin jeg venter en Deel merre og Næste dobelt saa meget til Efteraaret men nu skal landet jo først opmaales af Landinspeltauren Hvor mange Tønder Land der skal udliges. Jeg saa af din forige Skrivelse at du vilde vide hvorledes det gik med Kreaturerne. Da gik det gandske godt, vi foeret lange paa Stald og da vi fik paa Græs blev det Rigtig koldt. Men da var der jo ogsaa fuld Græs. Saa kunde det jo beedre taales. Hvad Priserne er angaaende da er Kræaturerne Rigtig dyre. Smørret koster 11 ? Pundet og har kost 12?. Rugen koster 2 Rd 2? Tønden Bygen 1 Rd 4? Boghvæden Næsten lige paa 1 ? nær Havren har kost 1 Rd 2? ogsaa en Rd 4? eftersom det var godt til. Det mærgel du kastet med i Fjor giver lønlige Frugter: der er paa den Ager 2 Gange saa meget Rug, som paa en anden, og jeg tør næsten sige tre Gange saa meget. Vi har ogsaa kastet en Deel i Sommer igjen og skal bruges til Rug til Efteraaret. Disse Strømper som du før har skrevet om skal nok blive dig tilsændt saa snart mueligt, ifald du ikke kommer Hjem, men dersom kommer Hjem Saa kunde du jo selv faae dem, tillige med mere af det Manglende! -Nu Kjære Søn du være hilset Millioner Gange af Mig og dine Brødre og Sødstre og Morbroders Folk i RoustHøye og Farbroders i Brøndum, Knud Cristensens i Warde Kristians i

Brixbøle og Søren Sønegaard og Maaster og alle Familier og gode Venner, og vi ønsker dig alle Velkommen Her Hjem; men i Mangel maae du endelig skrive saa snart muligt.

Lev Vel din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum d 8 Juli 1840


 

 

 

 

Til Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanterie

Regiment

6 Compagni No 83

i Kjøbenhavn

 

Kjære Søn

Din kjerkommende Skrivelse af 6 Apriil og 6 Mai Haver Vi modtaget d 15 Mai og seer deraf at du er Gudskee Tak veed god Helbred og Sundhed og Slider Tiden godt, og Vi kan ogsaa Gud være lovet Tilmelde dig samme glædelige Tidende igjen, at vi alle Gudskee Tak er Rask og godt istand. Men Kjære Søn vi ønsket nok at vide noget mere om din Tilstand. Saasom Hvad din Herres Navn er, og Hvad du eller faaer i Gage. Thi det var os dog fornøylig at vide. Du skriver om Nogle Strømper di skal nok med Guds Hjelp blive dig tilsændt med Skipperen fra Fanøe. Iøvrigt gaaer alting godt: Havren og bygen har vi tilsaaet og Brændselen gravet. Rugen seer meget godt ud og vil knab skrie. Hvad ellers Gaardens opmaaling er angelegen da er det ved det gamle, men vi vænter Landmaaleren hver Dag. Hvad ellers min Tanker er med Gaardens adskillelse da har vi bestemt det saaledes at jeg vil have den opmaalt i 2. og desforuden selv en Plet til min Aftægt som kan skiftes efter min død. Vi har ellers ikke noget Nyt at fremføre men vi er alle i vores forrige forfatning: Hans er hos din Morbroder i Rosthøi. Intet vidre denne Gang ind kjerlige og vænlige Hilsener fra os allesammen baade Fader og Brødre og Sødstre og Vi maae ikke forglemme at hilse dig fra Knud Cristensens i Warde baade unge og gamle samt Kristianns i Brixbølle og din Morbroders Folk i Rosthøye og Brøndom samt alle gode Vænner og Paarørende.

Din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum 21/5 1840

 

Gode Væn.

Du hilses herved fra Søren Søndergaard og Søren Sørensens Familie i Sadrup og di Takker dig mange Gange for du skriver Hilsen fra Søren til dem i dine Breve. Nu skulde jeg bede dig kjære Peder at hilse Søren Sadrup fra hans Farmilier at di lever fornøyelig og Vel og beder ogsaa at hilse fra mig at jeg haver ogsaa Helsen og Sundhed.

Adjø Lev Vel

Søren Cr Sønegaard

Hygum d 21/5 40


Til Ungkarl Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanterie Regiment

6. Kompagnie No 83

i Kjøbenhavn

 

Hjerte Elskende Kjære Søn!

Vi har ventet og indnu venter Efter Brev fra dig men da vi ingen har bekommet og der træffer saa god Leilighed her med Søren Sadrup saa kan vi ikke undlade at lade dig vores Tilstand vide: da er vi allesammen ved god Helbred og Sundhed og Slider tiden Vel. -Men din Morbroder i Rosthøi er meget Syg og haver været meget daarlig i en Tiid lang: og han troer vist at den algode Gud vil bortkalde Ham fra dette Jordiske. Han har en svær Sygdom som bestaaer i opkastelse, han kan ikke holde det mindste eller faae det mindste ned i Livet. Di har og Søger Doctorer men alt forgjeves men kjære Søn der som Døden er derpaa, som den efter Udseende vist er. -Men Gud veed Alting saalenge der er liv kan der jo og være Forhaabning! Nu intet videre ind de har alle ting i Rigtighed. Stine skal have Gaarden og har Retmæssig Skjøde paa den. Altsaa i slig Tilfælde kan de undgaae Øvrigheden i Boen. I Tilfælde lader vi dig det strax vide! -Nu sendes dig her med Brevet en Par lange Strømper som vi haaber du maae modtage i god Tilstand, og tillige at min Skrivelse maae antræffe dig i glædelig Forfatning! Hvad ellers er os angelegende haver vi havt landmaaling og det er saa vit istand med den forhen omtalte Handel med Skole Comissionen: Jeg haver i denne tilfælde ladet Gaarden opmaale til Adskillelse, men det kan ogsaa blive samlet alligevel for dette! -Jeg haver ogsaa i denne Anledning Solgt den Hede Knude i Engen som Jep Synderet i Brøndum forhen har havt: -den er Solgt til Thöger Madsen Stokholm og skal koste 80 Rd ? og betales Næste Termin som er 11 December d. aar!. -Nu kjære Søn intet videre i denne Henseende. -Men jeg som skriver ved nok du længes efter at vide noget Nyt eller hvad som passerer Her Hjemme: da lenges du vist efter at Spørge til de 2 Piger, men nu kan di ikke kaldes saaledes for nu er di bleven Moder! -Grethe til Hans Christensens har en Søn, som er nævnet Cristen Jepsen og er 4 til 5 Uger gamel. -Lille Maren Søndergaard har en datter født sidste Torsdag den 5 November og Paa Lørerdagen blev de indskreven hos Præsten til Egtevielse, men Dagen efter gjorde Græthe modbydelse: at Han ike maatte Egtevies med Maren før Han afgjorde Sagen med Hende, -som fik bifald hos Præsten. Altsaa skal han nu indstævnes til Øvrigheden saa bliver Sagen vel afgjort og han faaer Maren. Nu intet Videre andet ind du skriver os til med det første og lader os din Tilstand vide og tillige Hvad bifald eller Bestemmelse du vilde give os enten jeg skal lade Gaarden adskille eller ei. -Nu Sluttes med de kjerligste forbindeligste Hilsener fra mig og Brødre og Sødstre og dem i Rosthøye og Brøndum og alle Bekjendtere og Paarørende Vænner og du ønskes en glædelig Juul og lykkelig tiltrædende Nytaar!

Din oprigtige Fader til døden              Søren Mortensen

Hygum d 11/11 1840

Hilsen fra din Væn    S Sønegaard

og tillige Hilsen fra Hans Christian Borig som blev kasert. Han er tagen igjen og kommer til næste Møde ved Regimentet.