Aftægtskontrakt mellem Hans Lauridsen og Laurids Christensen, Nebel, 31/3 1779.

 

Jeg underskrevne Hans Lauridsen af Nebel, tilstaaer hermed, og Vitterlig giør, at som mine kiære Forældre Laurits Christensen og Hustrue Anne Sørensdatter i bemeldte Nebel til mig godvilligen haver opladt Deres paaboende og i fæste havende Stæder: - nemlig som er beliggende i Nebel Sogn og Bye: som det nu ere og befindes, saavel Ind- som udvendig baade i Bye og Mark med Creaturer intet undtagen. Hvorimod ieg Hans Lauritsen tilstaaer og forpligter mig at efterleve og opfylde følgende Posder.

 

1.           Opbygger Dem et Aftægtshus ved Gaarden, naar De samme forlanger saa meget som de behøver til [...] at indbringe deres Korn og Høe udi samt Have deres Creaturer udi, alt med fornødne Loft, Vinduer, Dørre og Senge Sted, alt saaledes de kan være tiendt med, og siden aarlig saa lenge de lever, holder samme vedlige uden mindste Deres Bekostning.

 

2.           Nyde bemelte mine Forældre ud[....] Indtægt 3 siger tre skiepper Rug Sæd, hvilket saaledes skal forstaaes at alle 5 tægter [.....], det første Aar mine Forældre tage for sig selv, og paa Aftægt, af mig forsvarligen dyrker og driver Aftægts Jorden ligesaa got og i rette Tiid som mit eget, [....] indauler Deres Korn.

Dend Giødning, som mine Forældre af Deres Aftægts Korn kand stede, udføres af mig paa Deres Aftægts Jord, og det Tag, som de kand bringe tilveje af deres Aftægts Jord indaulede Korn og kand blive tilovers fra Koe og Lammene de med sig indflytter, kommer mig eller Efterkommere paa Stædet til Nytte, og ikke af Dem til nogen anden naar sælges eller afhændes.

 

3.           Bekomer mine Forældre en Koe, hvilken de synes, edst dend beste: og tre Faar med sig at udflytte, og skulle det skee i Efteraar følger Lammene med.

 

4.           Beholder mine Forældre for Deres Lifstiid dend Seng og Klæder de ligger paa, lige som de og skal have frie Adgang til Ovn, Kiølle, Kiædel og Kar, samt Sold og Trug til egen Fornødenhed. Ligeledes noget fornødent Brændsel [....].

 

5.           Nyde de Aarlig til Brendsel Trædive Læs Tørv og et Læs Lyng, eller af vores eget saameget de kand bage med, hvilket de selv mygter [?] og graver saalenge de kand, men naar de ej selv sligt formaaer, besørger ieg dem Gravet og Hiemkørsel i rette Tiid.

 

6.           Haver ieg deres Korn [...] Mølle lige med mit eget.

 

7.           Skald de blive syge eller sengeliggende (som Gud forbyde) skal de saaledes blive opvartet og tilseet, som ieg som Gud og Menigheden kand være bekiendt. Naar Een af dem bortdøder, skal dend efterlevende eye ald dend accorderede Aftægt, undtagen tredie delen af Ager og Fag, de skal og efter deres død nyde af mig en Hæderlig og christelig Begravelse. (Dermed haver mine [....] Forældre anordnet mig, at ieg skal nyde og beholde alt hvis de efterlader sig, undtagen deres Seng, samt Lifs- og Gangklæder.

 

8.           Nyde de Eng til 2'de læss Høe, som ieg hiemhøster, og fornødent Kaal Jord.

 


9.           Nyde de frie Græsning til en Koe og deres Faar ligeved mine egne.

 

10.         Haver ieg at bekoste min Søster Annes Trolovelse som skikkelig anstændig kand være. Og desforuden giver ieg saa meget Uld og Hør, som Hun kand faae en Seng af, imod at enten hun eller min Moder besørget det forarbejdet.

 

Saaledes er denne Contract imellem os i Venlighed med Gaard og Accordent  med Tillæg at Efterkommere paa Gaarden bliver pligtige at efterkomme denne Contract. Videre forbinder ieg Hans Lauritsen mig at betale ald dend Giæld, som mine Forældre for denne nærværende Tiid ere udi, som i alt beløber sig til Tredive og Syv Rigsdaler dansk Courant. Tilstaar med vore Hænders Underskrift, og ombedet 2de gode Mænd omd at til Vitterlighed at underskrive. Forventende i Øfrig denne Contract af vores Husbonde maae Approberes ved sin Paateigning.

                                                                                               Datum  Nebel d. 31. Martii 1779.

                                Laurits Christensen, Hans Lauritsen, Huulegaard, Christen Pedersen.

 

Hvad min Annex Gaars Boel, Vaaning og Besætning er betreffinde i denne Foreening og hvad deraf dependerer i Bye og Mark, haver ieg ikke imod, men samme approberer.

                                                     Brøndum Præstegaard d 3die April 1779       Huulegaard.

 

Den 10de Post bemelte 36 Rd siger Seis og Tredive Rigsdaler, har min Søn Hans Lauritsen Underskrevne Dato udbetalt til mig selv, saa Han skal være i alle Maader kræves løst for min Giæld baadi af mig og mine Hefterer.

                                  Brøndum Præstegaard d 8de December 1779    Laurits Christensen

 

Til Vitterlighed af ovenmeldte 36 Rd rigtig af Hans Lauritsen til sin Fader ere udbetalte, underskriver                   Huulegaard      Christen Pedersen


      Testamente efter Thomas Henriksen og Maren Sørensdatter, Nebel, 7. juni 1800.

 

Paa Hans Kongelige Majestæts vores allernaadigste Arve Konge og Herres Allernaadigste Approbation og Confirmation, ere imellem mig underskrevne Thomas Henrichsen Gaardmand og Beboer i Synder Nebel Bye, Nebel Sogn, Schads Herred, Riberhuus Amt, Riber Stift, og min ÆgteHustru Maren Sørensdatter sluttet og indgaaet, da ikke af Gud er velsignet med Livs Arvinger, og vi heller ikke kan giøre os Haab om Samme, er det vores fælles [....] og Villie, i Fald Gud ved Døden skald bortkalde den ene af os for den anden, følgende Testamente lyde saaledes.

 

1.           At den Længstlevende imod at betale vor retmæssige Gield, saa længe den i Enkestand forbliver, ene eie og beholde vort heele fælles Boe, være sig Penge eller Ting, af hvad Navn at nævnes kan, og det uden nogen Regestering eller Vurdering i nogen Maade, samt ganske uden den Afdødes Arvingers Tiltale.

 

2.           Indtreder Længstlevende imidlertiid i nyt Egteskab, da skal den til den Afdødes Arvinger allene engang for alle betale, [....] der imod lovligt RestGield.

 

3.           Men døer den Lengstlevende uden at have giftet sig, da skal, hvad denne da har i Behold, og efterlader sig deeles imellem begge vores Arvinger efter Loven.

 

Forstaaende Testamente, som saaledes er vores fuldkomne Villie, have vi egenhændig underskrevet og forseglet, og tillige formaaet undertegnede gode Venner med os til Vitterlighed at underskrive og forsegle.                  

                                                                                                         Synder Nebel 7. Juny 1800 

                                                                                 Thomas Henriksen   Maren Sørensdatter


                    Fæstebrev fra H. E. Bierrum, Ølufgård, til Hans Pedersen, Nebel.

 

Heinrich Ernst Bierrum til Øllufgaard giør vitterlig at have stædet og fæstet, som jeg og hermed stæder og fæster til Hans Pedersen af Nebel, den halve Gaard sammesteds, som hans Fader Peder Andreasen sidst beboede, og godvilligen af staaet haver, staaende for Hartkorn 2 Tdr 3 skp 1 fdk. Hvilken HalvGaard fornævnte Hans Pedersen maae have, nyde, og bruge, sampt beholde sin Livs-Tid, mod at han Aarlig og til rette Tid og udreder alle Kongel. Skatter, sampt den sædvanlige Landgilde, 2 Rigsdaler, Hoveri, og Ald anden Tynge, som svares og udredes bør, holder Bygning og Aulingen vel vedlige og i stadig Forbedring, intet af Jorden eller Grunden bortleyer, eller lader forkomme [?], mens Foederet ved Stedet lader udbære [?], er Husbonden og hands Beskikkede hørig og Lydig, og i Alt som en Fæstebonde efterlever hans Kongel. Mayst. Allernaadigst Lov og Forordninger, under dette Fæstes Fortabelse og anden vedbørlig Straf

                                                                                                 Ølufgaard d 3de February 1787

                                                                                                                                  H E Bierrum


                       Skøde fra Nicoline Kirkebye til Hans Lauridsen, Nebel, 1853.

 

Underskrevne Nicoline Kirkeby salig Laust Hansens Enke af Nebel tilstaaer og gjør vitterligt at jeg til min Søn Hans Laustsen har solgt og afhændet, som jeg hermed til ham uden forudgaaende Kjøbecontract sælger, skjøder og aldeles afhænder Parsellen Matr. No 8a af min med Ministeriets Approbation af 27. Januar 1852 udstykket Gaards Jorder i Nebel Bye og Sogn, hvilken Parcel har Hartkorn 2 Td 6 Skp 1Fdk 1 Albue Gammelskat 11 Rd 22 S - Med Parcellen følger de paa Samme opførte Bygninger samt Hartkornet eller Gammelskattens Anpart i Nebel Sogns Kirketiende, halve Konge Korntienden og hele Kongeqvægtienden.

Den bestemt Kjøbesum 1000 Rd er berigtiget hvorfor den nævnte Parcel med Bygninger og Tilligende herefter tilhører Kjøberen med fuld Eiendomsret og med Herligheder og Rettigheder, Pligter og Byrder som jeg har eiet den efter min afdøde Mands Adkomstdocument læst 29 August 1820 og Skifteudlæg til mig af 24 Juli 1850.

Det bemærkes at Kjøberen, min Søn og efterkommende Eiere af hans Gaard ere pligtige at svare Aftægt til mig for Livstid overenstemmende med den derom idag oprettede Contract.

Saaledes er jeg Hjemmel for det Solgte efter Loven.

                                                  Under min og Laugværges Hænder i Vidners Overværelse.

                                                                                                  Nikoline Kirkebye og de andre.


                                           Skudsmålsbog for Thomas Henriksen.

 

Thomas Hendrichsen fra Marrebech har tient mig fra Mickelsdag 1789 til MickelsDag 1792 og kand jeg Sandhed bevidene at han i Den Tiid har opført sig saaledes som et RetSkaffent og sindig Menniske anstaarre. Hvad hans Salligheds Sag  angaar der om ville Velærværdige Hr Boech behage at meddelle ham sit SkudsMaal.

                                                                    Alslef den 29de Octb 1792     Søren Christensen

 

Ovenmeldte Thomas Henrichsen har her i Menigheden flittigt besøgt [.....] og stedse ført et christeligt Liv og Levnet. Han var sidste Gang en Gjæst ved Herrens Bord [....] Pindse Dag DD.

                                                      Alslef Præstegaard d 29 Octobr 1792     Andreas Borchz

 

Fornævnte Thomas Hendrichsen har været i min Tieneste fra Michels 1792 og til Michels igien 1793. Og der eig forsømme hans Tieneste. Haver Hannem intet at paasige. Saa ville det Behage Velærværdige Hr Huulegaard at meddele ham den Anordnede Skudsmaal hvad hans SalighedsSag er Angaaende, siden han fra mig er Afskediget.

                                                                                       Brøndum d 15 April 1794    Lauridsen

 

Forestaaende Thomas Hendrichsen af Marrebech er ankommen hertil i Octobr 1793 fra Lægdet [..] Brøndum Sogn, med Følgeseddel. Og nu staar han anført i [..] LegdsTilgangsListe med Litr A og Løbe No 99. Og siden nevnt Tiid har han opholdt sig i Marrebech i Hostrup Sogn.

Dette bliver herved efter Begiering af mig Attesteret.

                                             Hostrup den 17 April 1794        Christoffer Christensen  [+ titel]

 

Foranmeldte Thomas Henrichsen communierede her sidste Gang 3de S efter Trinit. forrige Aar, og har iblant os skikket sig vel. Her er han og frie for Ægteskabs aabenbare Løfte.

                                                                                    Brøndum 17 April 1794      Huulegaard.

 

I Henseende til bemeldte Thomas Henrichsens Saligheds Sag bevidnes at Han, som nu tjener i Hjerting, sidste Gang her var til Herrens Bord Tyvende Søndag efter [....]. Har her ført et christeligt Liv og Levent og i disse Menigheder frie for ægteskabs aabenbare Løfte.

                                                          Alslef Præstegaard 12te Maj 1795      Andreas Borchz

 

Forbemeldte meget skikkelige Christen Henrichsen [!!] har i de 4re Aar, han har tient her i Hierting flittigt søgt Herrens Huus og Bord samt ført et Christeligt Liv og Levent. Ved Morten Dags tiden a. prot. var han sidste Gang en Giest ved Herrens Bord. Her i Meenigheden er han frie for Egteskabs Løvte. test:

                                                         Guldager PræsteGaard d 25de April 1800     N. Thorup